ഡോ. മുഹമ്മദ്‌ സബാഹ് കോഡൂർ

ഡോ. മുഹമ്മദ്‌ സബാഹ് കോഡൂർ

യാഖൂതുൽ ഹമവി: വ്യത്യസ്തനായ പകർത്തെഴുത്തുകാരൻ

ഹിജ്റ വർഷം 587, ബാഗ്ദാദ് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിളനിലമായിരുന്ന കാലം, ബാഗ്ദാദിലെ ഒരു പുസ്തകച്ചന്തയിൽ പകർത്തെഴുത്തുകാർ പുസ്തകം എഴുതുന്ന തിരക്കിലാണ്. പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവർ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വെക്കണം. കടയിലുള്ള...

Don't miss it

error: Content is protected !!