മുഹമ്മദ് മാലികി

മുഹമ്മദ് മാലികി

ലിബിയ എവിടെ , എങ്ങോട്ട്?

ഈ ചോദ്യം ഇനിയും ധാരാളമായി ചോദിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും, ലിബിയൻ ജനത ദേശീയ സമവായത്തിന്റെ പുതിയൊരു പാത വെട്ടിത്തുറന്നില്ലെങ്കിൽ. ആ ദേശീയ സമവായത്തിലൂടെ രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും...

Don't miss it

error: Content is protected !!