ശൈഖുനാ മുഹമ്മദ് അമോ

ശൈഖുനാ മുഹമ്മദ് അമോ

കുട്ടികളുടെ ചിന്തയെ എങ്ങിനെ രൂപപ്പെടുത്താം ?

കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാർമികമായും വൈജ്ഞാനികമായും അവരെ പാകപ്പെടുത്തുന്നതിലും അവർക്ക് നല്ല ശിക്ഷണം നൽകുന്നതിലും മാതാപിതാക്കൾ ബദ്ധ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും അലസത കാണിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം.വീടിന്റെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!