മുഹമ്മദ് അബ്ദുർറഹീം

മുഹമ്മദ് അബ്ദുർറഹീം

നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണെന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചു നോക്കൂ

ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ശരീരം കൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കുകയും അതേ സമയം മനസ്സു കൊണ്ട് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ, അയാൾ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക. പണത്തെ കുറിച്ചോ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചോ ദാരിദ്ര്യത്തിന്...

Don't miss it

error: Content is protected !!