മോനാ ശലബി

മോനാ ശലബി

അമേരിക്ക എത്രത്തോളം “വികസിത”മാണ്?

പകർച്ചപ്പനി ബാധിച്ചിട്ടും ഉയർന്ന ചികിത്സാച്ചെലവുകൾ ഭയന്നാണ് സൂസൻ ഫിൻലി ആശുപത്രിയിൽ പോവാതിരുന്നത്. പിന്നീട് അവരെ സ്വന്തം അപാർട്ട്മെന്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. 53 വയസ്സായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ സൂസന്റെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!