മൈക്ക്ൾ എച്ച്. ഹാർട്ട്

മൈക്ക്ൾ എച്ച്. ഹാർട്ട്

അനുപമ വ്യക്തിത്വം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനശക്തിയുള്ള വ്യക്തികളുടെ പട്ടിക നയിക്കുവാൻ ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചില വായനക്കാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കും. ചിലർ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും. എന്നാൽ മതപരവും ഭൗതികവുമായ തലങ്ങളിൽ...

Don't miss it

error: Content is protected !!