മൈക്ക്ൾ എച്ച്. ഹാർട്ട്

മൈക്ക്ൾ എച്ച്. ഹാർട്ട്

അനുപമ വ്യക്തിത്വം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനശക്തിയുള്ള വ്യക്തികളുടെ പട്ടിക നയിക്കുവാൻ ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചില വായനക്കാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കും. ചിലർ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും. എന്നാൽ മതപരവും ഭൗതികവുമായ തലങ്ങളിൽ...

error: Content is protected !!