മംദൂഹ് അൽ വലി

മംദൂഹ് അൽ വലി

ഈജിപ്ഷ്യൻ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ

നടക്കുന്നത് തുർക്കിയ മോഡൽ നില നിർത്താനുളള ശ്രമം

നൂറ് വർഷം മുമ്പ് തുർക്കിയ സൈന്യം തുർക്കിയയുടെ ഇസ്ലാമിക ഐഡന്റിറ്റിയെ മത വിരുദ്ധ സെക്യൂലർ ചിന്തയിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ചു. ഖിലാഫത്ത് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ...

error: Content is protected !!