മഹ്മൂദ് ഇസ്മാഈൽ

മഹ്മൂദ് ഇസ്മാഈൽ

ഹജ്ജിലേയും ഉംറയിലേയും സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ

ഹജ്ജും ഉംറയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിലും വരുന്ന സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവയുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും രീതികളും മനസ്സിലാക്കാനും...

Don't miss it

error: Content is protected !!