മഹ്മൂദ് അല്ലൂഷ്

മഹ്മൂദ് അല്ലൂഷ്

അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന അറബി പത്ര പ്രവർത്തകൻ

പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലാതെ ലബ്നാൻ

ഭരണത്തിന്റെ ഉയർന്ന പദവികളിൽ ആളില്ലാതായിപ്പോവുക എന്നത് ലബ്നാനിൽ പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ അത് ഇടക്കിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം...

Don't miss it

error: Content is protected !!