എം. നിസാം

എം. നിസാം

സ്‌കോട്ട് കൂഗ്‌ളിന്റെ ഖുർആൻ പുന:പരിശോധന !

ഇസ്‌ലാം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വവർഗരതി അനുവദനീയമല്ലെന്ന്. എന്നാൽ ഇസ്‌ലാമിന്റെ ക്ലാസിക് ടെകസ്റ്റുകളിൽ നിന്നെന്നും പറഞ്ഞ് ഇതിനനുകൂലമായി ചരിത്ര സാധുതയും നിയമ സാധുതയും കണ്ടെത്താൻ ചിലർ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളുടെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!