ക്വോക് പൂയ് ലാന്‍

ക്വോക് പൂയ് ലാന്‍

Kwok Pui-lan is William F. Cole Professor of Christian Theology and Spirituality, emerita, at Episcopal Divinity School and a past president of the American Academy of Religion. Among her many publications are Postcolonial Imagination and Feminist Theology and Globalization, Gender, and Peacebuilding: The Future of Interfaith Dialogue.

മതങ്ങളും സമാധാനവും: അസഹിഷ്ണുതയുടെ കാലത്തെ കൊളോണിയലാനന്തര പഠനങ്ങളെപ്പറ്റി

സൃഷ്ടിപരമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തടസമാകുന്ന പ്രബലമായ മിത്തുകളെ പൊളിച്ചെഴുതുകയെന്നതാണ് മത, സമാധാനപഠനങ്ങളെ കൊളോണിയലാനന്തര കാലത്ത് സമീപിക്കേണ്ട രീതി. കൊളോണിയലിസവുമായി ഇഴചേര്‍ന്നുകിടക്കുന്ന ഈ പാശ്ചാത്യ കേന്ദ്രീകൃത മുന്‍വിധികളെയാണ് മാധ്യമങ്ങളും പല...

Don't miss it

error: Content is protected !!