കെ.എൽ ഗൗബ

കെ.എൽ ഗൗബ

മോക്ഷത്തിന്റെ പൊരുൾ

സന്യാസത്തിന്റെയോ വിരക്തിയുടെയോ ജീവിതമല്ല പ്രവാചകൻ നിർദേശിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം, രതി, വസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ജീവിതത്തിന്റെ ആഹ്ലാദങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ശരശയ്യയിൽ ശയിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ തപശ്ചര്യയോ ഉപവാസമോ കൊണ്ടോ മാത്രം നേടാവുന്ന ഒന്നല്ല...

Don't miss it

error: Content is protected !!