ഖാലിദ് ഹാജി

ഖാലിദ് ഹാജി

Khalid Hajji is a writer and researcher. He holds PhD from Paris-Sorbonne in Anglo-American Studies. Hajji is also a professor at the Faculty of the Humanities, University Mohammed 1st, Morocco. Hajji is the President of Brussels Forum for Cultural and Religious Dialogue (BFCRD) Brussels and is former secretary-general of the European Counci of Morrocan Ulema.

മതം, ഗോത്രം, അധികാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പുനരാലോചനകൾ

ഇബ്ൻ ഖൽദൂനിന്റെ മുഖദ്ദിമയുടെ വായന അറബ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ വികാരങ്ങൾ നമ്മിലുളവാക്കും. ഒരു വശത്ത്, പരിഷ്കൃത അറബ് സംസ്ക്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിമാന ബോധം ബൃഹത്തായ ഈയൊരു കൃതി...

error: Content is protected !!