ഖാസിം ഖസ്വീർ

ഖാസിം ഖസ്വീർ

പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ പുനർവായനകൾ

തങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നിരൂപണാത്മകമായി വിലയിരുത്താനുള്ള ബൗദ്ധിക ശ്രമങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. പുതിയ ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇടക്കിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്....

Don't miss it

error: Content is protected !!