ഖാസിം ഖസ്വീർ

ഖാസിം ഖസ്വീർ

ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സവിശേഷ പഠനം നടത്തുന്ന ലബനീസ് എഴുത്തുകാരൻ, കോളമിസ്റ്റ്.

ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചിരുന്ന നല്ല കാലം തിരിച്ചു വരുമോ?

ഈയിടെ ബൈറൂത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന ചില ഇസ്ലാമിക ചെറുത്തു നിൽപ്പ് സംഘങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ധാരകൾ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പഴയ കാലം ഓർത്തെടുത്തു. അറബ് ലോകത്തുടനീളം സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന...

പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ പുനർവായനകൾ

തങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നിരൂപണാത്മകമായി വിലയിരുത്താനുള്ള ബൗദ്ധിക ശ്രമങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. പുതിയ ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇടക്കിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്....

error: Content is protected !!