കാർസ്റ്റൻ നോക്കോ

കാർസ്റ്റൻ നോക്കോ

Karsten Noko is a lawyer from Zimbabwe, currently doing a masters in Human Rights Law. For over a decade, he has worked in the health and humanitarian sectors in sub-Saharan Africa. He has a keen interest in the intersection between global health and politics. He writes in his personal capacity.
Africa

ആഫ്രിക്കയിലെ മെഡിക്കൽ കൊളോണിയലിസം

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച്ച, കോവിഡ് 19 പകർച്ചവ്യാധിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി നിർമിക്കുന്ന വാക്സിനുകൾ ആഫ്രിക്കൻ ജനതയുടെ ദേഹത്ത് പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഡോക്ടർ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ ജനതയുടെ…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker