കെ.ടി സൂപ്പി

History

ഇബ്നു ഖൽദൂന്റെ സമകാലികത

ഈ വിഷയം അതിൻറെ തലക്കെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ദ്വിമാന സമ്പന്നമാണ്. അതായത് ഇബ്നു ഖൽദൂനിനെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ കാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആലോചന, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കാലത്തുള്ള ഇബ്നു…

Read More »
Close
Close