കെ.ടി അബൂബക്കർ

കെ.ടി അബൂബക്കർ

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം-ഒരിസ്ലാമിക വായന

ദൈവപ്രോക്തമായ ഒരു സമ്പൂർണ ജീവിത ദർശനം എന്ന നിലയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഇസ്ലാം സംസ്‌കൃതി യുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ഭൂമിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ...

Don't miss it

error: Content is protected !!