ജവാദ് പി.എസ്

ജവാദ് പി.എസ്

സംഘികളെ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് എസ്.എഫ്.ഐ

സംഘികൾ ഹിജാബി(Hijab)നെതിരെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായി പോലും എസ്.എഫ്.ഐ(SFI)ക്ക് (Student Federation of India, Kerala) തോന്നുന്നില്ല എന്നത് അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ പോസ്റ്ററിൽ നിന്ന്...

error: Content is protected !!