ജാഫർ കെ എം. ഈരാറ്റുപേട്ട

ജാഫർ കെ എം. ഈരാറ്റുപേട്ട

വാരിയംകുന്നൻ – രക്തസാക്ഷ്യത്വത്തിന് ഒരു നൂറ്റാണ്ട്

സാമൂതിരിയുടെ കാലം തൊട്ടേ സമ്പന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു ഏറനാട്. പുറംനാടുമായി റോഡുബന്ധം ആരംഭിച്ചതോടെ കിഴക്കനേറനാട് കച്ചവടത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മികച്ചുനിന്നു. മാപ്പിളമാർ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഉയർന്നു നിന്ന കാലം മുതലേ അറിയപ്പെടുന്നവരാണ്...

Don't miss it

error: Content is protected !!