ജെ. അലി

ജെ. അലി

ഖുർആനിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ

കൂടുതൽ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടും അപ്ലൈഡ് ഇസ്ലാമിക്‌സ് മേഖലയിലെ സംഭാവനകളുമെല്ലാം വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്ത പ്രമുഖ അക്കാദമിക പണ്ഡിതനാണ് ഡോ. ജാവേദ് ജമീൽ. സമൂഹശാസ്ത്രം, പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, ആരോഗ്യശാസ്ത്രം തുടങ്ങി...

Don't miss it

error: Content is protected !!