ഐറിന അക്ബർ

Counter Punch

വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ വേട്ടയാടുമ്പോൾ, വിശ്വാസത്തെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കണം

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 19-ന് ലഖ്‌നൗവിലെ പരിവർത്തൻ ചൗക്കിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഞാൻ സമര രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒരു പ്രത്യേക നിയമനിർമാണത്തിനെതിരെ മാത്രമായിരുന്നില്ല. പരിവർത്തൻ ചൗക്കിൽ…

Read More »
Close
Close