ഇന്‍സാഫ് പതിമംഗലം

ഇന്‍സാഫ് പതിമംഗലം

ആധ്യാത്മിക തത്ത്വങ്ങളുടെ സമാഹാരം

ശമീര്‍ബാബു കൊടുവള്ളിയുടെ 'വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള ചിറകടികള്‍' എന്ന കൃതി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക അടിത്തറകളില്‍ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള മികച്ച വായനാനുഭവം നല്‍കുന്ന എഴുത്ത് സമാഹാരമാണ്. ആധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങള്‍ ചിന്തോദ്ദീപകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്ന്...

Don't miss it

error: Content is protected !!