ഇദ് രീസ് അബൈദമി അഹ്മദ്

ഇദ് രീസ് അബൈദമി അഹ്മദ്

നമസ്കാരത്തിലെ പ്രാർത്ഥന അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ?

അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുകയും തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥന. താൻ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളവനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കലും അവൻ നൽകുന്ന കഴിവും ശേഷിയുമല്ലാതെ തനിക്ക് ഒന്നുമില്ലെന്നും സമ്മതിക്കലുമാണത്....

Don't miss it

error: Content is protected !!