ഹാമിദ് മഞ്ചേരി

ഹാമിദ് മഞ്ചേരി

പ്രവാചക പ്രണയത്തിൻറെ യുക്തി

മുസ് ലിം ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രവാചകൻറെ  സുരഭിലമായ ചരിത്രവും , ഉന്നതമായ വ്യക്തിത്വവും, ലോകർക്കുമുഴുക്കെയും കാരുണ്യമായ അനശ്വര സന്ദേശത്തെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവാചകൻ (സ) യുടെ ജനനത്തെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!