ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് സഈദ് സി. പി

ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് സഈദ് സി. പി

സാമ്രാജ്യത്വ – ജന്മിത്വവിരുദ്ധ പോരാട്ടം

ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളിലെ ഒരു പ്രധാന അധ്യായമാണ് 1921 ൽ മലബാറിൽ നടന്ന കാലപം, മലബാർ കലാപം ഖിലാഫത്ത് ലഹള, കാർഷിക കുടിയാൻ പ്രക്ഷോഭം...

Don't miss it

error: Content is protected !!