ഗയ് ബൗലറ്റ്

ഗയ് ബൗലറ്റ്

അറിവും കഴിവും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നാം സ്വായത്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങളെയാണ് പൊതുവിൽ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനം (knowledge) എന്നു വിളിക്കുന്നത്. കാഴ്ച, കേൾവി, വായന, സ്പർശനം എന്നിവയൊക്കെ വിജ്ഞാന ശേഖരണത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളായി...

Don't miss it

error: Content is protected !!