ഫിസ സലീം & ഹാജിറ ടി.പി.എസ്

ഫിസ സലീം & ഹാജിറ ടി.പി.എസ്

കോവിഡ് കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആശങ്കയുയർത്തുന്നില്ലേ?

സമൂഹം ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കോവിഡ് 19. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻറെ സകല മേഖലകളെയും അപ്പാടെ മാറ്റിമറിച്ച കോവിഡ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ...

Don't miss it

error: Content is protected !!