ഫിദ അബ്ദുൽസലാം

ഫിദ അബ്ദുൽസലാം

ഖുൽഅ് : കോടതിയുടേത് ധീരമായ ചുവടുവെപ്പ്

പൊതുസമൂഹത്തിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും എക്കാലവും പ്രസക്തിയേറിയ വിഷയമാണ് ലിംഗ സമത്വം. പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃത സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിച്ചു വരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ പോലെ തന്നെ മുസ്ലിം...

Don't miss it

error: Content is protected !!