എവ നനോപൊലസ്

എവ നനോപൊലസ്

വൂഡ്രോ വിൽസൺ: ഒരു സമാധാന നൊബേൽ ജേതാവിന്റെ വംശീയ പൈതൃകം

ആദർശനിഷ്ഠയുടെ പേരിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന സമാധാന നൊബേൽ ജേതാവും 1913 മുതൽ 1921 വരെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന വുഡ്രോ വിൽസൺ, സ്വന്തം രാജ്യത്തെ വിവേചനപരവും വിഭാഗീയവുമായ...

error: Content is protected !!