എദ്‌ന ബോണ്‍ഹോം

എദ്‌ന ബോണ്‍ഹോം

Edna Bonhomme is an art worker, historian, lecturer, and writer whose work interrogates the archaeology of (post)colonial science, embodiment, and surveillance. A central question of her work asks: what makes people sick. As a researcher, she answers this question by exploring the spaces and modalities of care and toxicity that shape the possibility for repair. Using testimony and materiality, she creates sonic and counter-archives for the African diaspora in hopes that it can be used to construct diasporic futures. Her practices troubles how people perceive modern plagues and how they try to escape from them. Edna earned her PhD in History from Princeton University in 2017. She is a Postdoctoral Fellow at the Max Planck Institute for the History of Science and currently lives in Berlin, Germany. She has written for Africa is a country, Mada Masr, The Baffler, The Nation, and other publications.

അസമത്വത്തെ കുറിച്ച് കൊറോണ പഠിപ്പിക്കുന്നത്

രണ്ട് ലക്ഷത്തിഅന്‍പതിനായിരം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ ഭവനരഹിതരാവുകയും ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തിപത്തില്‍ ഹൈത്തിയിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിന് ശേഷം പുനരധിവാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സഹകരിക്കുന്നതിനായി ഞാന്‍ പോര്‍ട്ട് പ്രിന്‍സിലേക്ക് പോയിരുന്നു....

error: Content is protected !!