ഡോ. ടി.എ. മുഹമ്മദ്

ഡോ. ടി.എ. മുഹമ്മദ്

മാഹിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും മാപ്പിളമാരും

ലോക ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റി മറിച്ച മഹാ സംഭവങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നല്ലോ 1453-ൽ നടന്ന തുർക്കികളുടെ ഈസ്തംബൂൾ ആക്രമണം. അതോടു കൂടി പാശ്ചാത്യ ലോകത്തു നിന്നും പൗരസ്ത്യ ദിക്കുകളിലേക്കുള്ള കരമാർഗ്ഗം...

Don't miss it

error: Content is protected !!