ഡോ. മുസ്തഫ മഹ്മൂദ്

ഡോ. മുസ്തഫ മഹ്മൂദ്

സ്ത്രീ അന്നും ഇന്നും

പുരുഷനെ ആകർഷിക്കാൻ സ്ത്രീക്ക് ഒരു പ്രയത്നവും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നവൻ എപ്പോഴും അവളിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു, അവളുടെ പിന്നാലെ തന്നെ അവനുണ്ടായിരുന്നു.  വാതിൽ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെയും , ക്ലാസിലെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!