ഡോ. മുഹമ്മദ് അലി അൽഖൂലി

ഡോ. മുഹമ്മദ് അലി അൽഖൂലി

നിർഭയത്വവും സുരക്ഷയും സർവപ്രധാനം

നിർഭയനായിരിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻറെയും പ്രാഥമികാവിശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. മന:ശ്ശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം കൂടിയാണ് സൂരക്ഷാബോധം. വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പരസ്പര പൊരുത്തവും താളക്രമവും ഉണ്ടാവാൻ സൂരക്ഷാബോധം സഹായകമാണ്....

സത്യസന്ധതക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയ ജീവിത വ്യവസ്ഥ

സ്വന്തത്തോടും മറ്റുള്ളവരോടും സത്യസന്ധത പാലിക്കുക എന്നതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും തിരുവചനങ്ങളിലും ഇത് സംബന്ധമായ നിരവധി കൽപനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം താൽപര്യത്തിന്...

Don't miss it

error: Content is protected !!