ഡോ. മുഹമ്മദ് പാണ്ടിക്കാട്

ഡോ. മുഹമ്മദ് പാണ്ടിക്കാട്

ഈദുൽ ഫിത്ർ: വിശ്വാസികളുടെ വിജയാഘോഷം

ഈദുൽ ഫിത്ർ എന്നാൽ വ്രത സമാപ്തിയുടെ ആഘോഷം എന്നാണർത്ഥം. റമദാൻ വ്രതാനുഷ്ഠാനം ഒരു പോരാട്ടമായിരുന്നു. മാനവരുടെ കഠിന ശത്രുവായ ദേഹേഛയോടുള്ള പോരാട്ടം. അതെ, ദേഹേഛയോട് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചതിൻ്റെ...

error: Content is protected !!