ഡോ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താക് തിജാര്‍വി

ഡോ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താക് തിജാര്‍വി

സന്താന പരിപാലനം

തർബിയത്ത് എന്നാൽ ഒരാളെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നാണ് വിവക്ഷ. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഇതിന് Training എന്ന് പറയും. എൻറെ അഭിപ്രായത്തിൽ തർബിത്ത് എന്ന പദം Training...

Don't miss it

error: Content is protected !!