ഡോ. മാധവ് ഗോഡ്ബോലെ

ഡോ. മാധവ് ഗോഡ്ബോലെ

Dr. Madhav Godbole is a former Union home secretary and secretary, justice. His latest book is India – A Federal Union of States: Fault Lines, Challenges and Opportunities.

ഹിന്ദുത്വവും മതരാഷ്ട്രീയവത്കരണവും

ആജ്ഞേയവാദികളായിരുന്നിട്ടും ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റാൻ മതങ്ങളെ സമർഥമായി ഉപയോഗിച്ചവരായിരുന്നു വി.ഡി സവർക്കറും മുഹമ്മദലി ജിന്നയും. ജിന്നയുടെ ദ്വിരാഷ്ട്ര വാദം രാജ്യവിഭജനത്തിലേക്ക് നയിച്ചപ്പോൾ സവർക്കറുടെ ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!