ഡോ. ജേസൺ ഹിക്കൽ

ഡോ. ജേസൺ ഹിക്കൽ

2020 ഏപ്രിൽ 10ന് കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശവ്യാപക ലോക്ഡൗൺ കാരണം നിർമാണ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കപ്പെട്ട ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ സൗജന്യഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി വരിനിൽക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ. [ഫയൽ: റോയിട്ടേഴ്സ്/ അദ്നാൻ ആബിദി]

അന്താരാഷ്ട്ര വികസനത്തിന്റെ വംശീയ ഇരട്ടത്താപ്പുകൾ

ബിൽഗേറ്റ്സ് മുതൽ ജിം കിം വരെയുള്ള, നിക്ക് ക്രിസ്റ്റോഫ് മുതൽ സ്റ്റീവൻ പിങ്കർ വരെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വികസനത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലവക്താക്കൾ, ആഗോള ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെ കൈവരിച്ച അത്ഭുതകരമായ പുരോഗതിയെ കുറിച്ച്...

error: Content is protected !!