ഡോ. ഈനാസ് മഹ്‌റൂസ് പോപ്‌സ്

ഡോ. ഈനാസ് മഹ്‌റൂസ് പോപ്‌സ്

Syrian academic and writer, university professor at the Faculty of Arts - University of Damascus, and currently at universities in Turkey

എന്തുകൊണ്ട് സഞ്ചാര സാഹിത്യം

കാലങ്ങളായി ഗവേഷകരും പണ്ഡിതരും വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുകയും ഭൂമിശാസ്ത്രം, നരവംശശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം തുടങ്ങി വിവിധ വീക്ഷണകോണുകളിലൂടെ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്ത മേഖലയായിരുന്നു സഞ്ചാര സാഹിത്യം. വ്യത്യസ്തമായ വിമര്‍ശന...

Don't miss it

error: Content is protected !!