ഡോ. ഈമാന്‍ ശുബ്കി

Counselling

പുണ്യത്തിന്റെ ഭാഷ ചാട്ടവാറിന്റേതല്ല

”മാതാപിതാക്കളോടുള്ള പുണ്യത്തെ ചിലരെല്ലാം ഒരു വാളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സന്തോഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കില്‍ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ നാഡി മുറിച്ചുകളയാന്‍ മക്കളുടെ പിരടിക്ക് നേരെയവരത് വീശുന്നു.” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് മനോരോഗ…

Read More »
Close
Close