ഡോ. ഹനീഫ ചെറുകര

ഡോ. ഹനീഫ ചെറുകര

സുഹൃദ് വലയം ആത്മ സാക്ഷാൽക്കാരത്തിന്

മനുഷ്യൻ എവിടെ നിന്നു വന്നു? ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത്‌? എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ പര്യവസാനം? എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടുന്നവരാണ് ജീവിതത്തെ ഗൗരവത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവർ എന്ന്...

Don't miss it

error: Content is protected !!