ഡോ. ആസിം അബ്ദുല്ലതീഫ് ഫലീജ്‌

Your Voice

പിശുക്കനായ പിതാവിനും ഗുണം ചെയ്യുക

സ്വന്തം മാതാപിതാക്കള്‍ക്കോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കോ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ആത്മ പ്രശംസയായി കണക്കിലെടുക്കാനാകില്ല. കാരണം സാമൂഹികമായും വ്യക്തിപരമായും ശറഈ നിയമ പ്രകാരം തന്നെയും അത് അവന്റെ ബാധ്യതയാണ്.…

Read More »
Close
Close