ഡോ. അബീർ അബ്ദുല്ല അർറൻതീസി

ഡോ. അബീർ അബ്ദുല്ല അർറൻതീസി

ശഹീദ് റൻതീസി- ഫലസ്തീൻ ഐക്യത്തിനായി നിലകൊണ്ട ജീവിതം

ഫലസ്തീന്റെ ധീരനായ നേതാവ് (Lion of Palestine) ശഹീദ് ഡോ. അബ്ദുൽ അസീസ് അർറൻതീസിയുടെ 18-ാം രക്തസാക്ഷിത്വ വാർഷികമാണ് ഏപ്രിൽ 17. 2004 ഏപ്രിൽ 17നാണ് റൻതീസി...

Don't miss it

error: Content is protected !!