ബുസൈന മഖ്‌റാനി

ബുസൈന മഖ്‌റാനി

She holds a BA in French language and literature and a MA in translation, and worked as a French language teacher in Algiers.

നാമാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടത്തേണ്ടത്!

നാം നമ്മുടെ ജീവതത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളും, പ്രതിസന്ധികളും, പരീക്ഷണങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും സന്തോഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും വേദനകളും മായ്ച്ചുകളയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്നാല്‍, ചിലര്‍ തങ്ങളുടെ...

Page 2 of 2 1 2

Don't miss it

error: Content is protected !!