ബാസില്‍ ബിന്‍ അസീം

Your Voice

പ്രളയത്തോളം പ്രതീക്ഷ വേണം

പ്രതിസന്ധികളും പരീക്ഷണങ്ങളും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ചെലവഴിച്ചുണ്ടാക്കിയതെല്ലാം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഒലിച്ചു പോയ അനുഭവങ്ങൾ നാം കണ്ടും കേട്ടുമിരിക്കുന്നു.ഇഹലോകജീവിതം നശ്വരമാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമിപ്പിച്ചു…

Read More »
Close
Close