ബഹ് രി അൽ അർഫാവി

ബഹ് രി അൽ അർഫാവി

തുനീഷ്യൻ കവി, ഗവേഷകൻ

ഈ പ്രക്ഷോഭം ഖൈസ് സഈദിനെ പുറത്തെറിയുമോ?

2023 ജനുവരി 14 - ന് തുനീഷ്യൻ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നടന്ന വൻപ്രതിഷേധ റാലി ഒരാഴ്ചയായി നടന്നു വരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ മൂർധന്യമായിരുന്നു. ജനുവരി 8 - ന്...

Don't miss it

error: Content is protected !!