ബഹീറ അമീൻ

ബഹീറ അമീൻ

2021ലെ അഞ്ച് അറബിക് കോമിക്കുകളും ഗ്രാഫിക് നോവലുകളും

കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ, യുവ അറബ് എഴുത്തുകാർ തങ്ങളുടെ കലാപരമായ ആവിഷ്കാരത്തിനുള്ള പ്രധാന മാർഗമായി ഗ്രാഫിക് നോവലുകളും ചിത്രകഥകളും കൂടുതലായി സ്വീകരിച്ചത് കാണാം. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഗദ്യത്തേക്കാളും സിനിമയേക്കാളും...

Don't miss it

error: Content is protected !!