അസ്സാം തമീമി

അസ്സാം തമീമി

Azzam Tamimi is a British Palestinian academic and political activist. He is currently the Chairman of Alhiwar TV Channel and is its Editor in Chief.

അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടവും ഹമാസിന്റെ പ്രസക്തിയും

ശൈഖ് ജർറാഹ് നിവാസികളുടെ വിഷയത്തെ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടങ്ങിവെച്ച് ഹമാസ് വഷളാക്കിയെന്ന് തന്റെ പാശ്ചാത്യ സഹപ്രവർത്തകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി, ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര എൻജിഓയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പരിചയക്കാരൻ, ഗാസയിൽ...

Don't miss it

error: Content is protected !!