യാസിര്‍ മഹ്മൂദ്

യാസിര്‍ മഹ്മൂദ്

ജനസേവനം : ഒരു നഷ്ടം വരാത്ത കച്ചവടം

ഒരു മനുഷ്യന്റെ സല്‍കര്‍മങ്ങള്‍ രണ്ട് രീതിയിലുള്ളതാണ്. കര്‍മത്തിന്റെ ഫലം അവന് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന്. കര്‍മത്തിന്റെ ഫലം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പരന്നൊഴുകുന്ന ജനസേവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇനം. രണ്ടാമത്തെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!