ഡോ. ഉസാമ യഹ്‌യ

ഡോ. ഉസാമ യഹ്‌യ

yahya.jpg

സ്‌ത്രൈണത പറിച്ചെടുക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ സംസ്‌കാരം

സ്ത്രീകളോട് തങ്ങളുടെ സ്‌ത്രൈണ പ്രകൃതിയില്‍ നിന്നും പുറത്ത് കടക്കാനാണ് പാശ്ചാത്യ സംസ്‌കാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പശ്ചാത്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ പോയി ജോലി ചെയ്യാതെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!