അബുല്‍ ഹസന്‍ അലി നദ്‌വി

അബുല്‍ ഹസന്‍ അലി നദ്‌വി

ജബൽ നൂറിലെ പ്രഭാതം

ജബൽ നൂറിൽ കയറിയ ഞാൻ ഹിറാഗുഹയുടെ സമീപത്തുവെച്ച് ആത്മഗതം ചെയ്തു; ഇവിടെ വെച്ചാണ് അല്ലാഹു മുഹമ്മദി(സ)നെ പ്രവാചകനായംഗീകരിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഥമ വഹ് യ് അവതരിപ്പിച്ചതും. ലോകത്തിന് പുതുവെളിച്ചവും...

gulf.jpg

ഇസ്‌ലാമിന്നും മുസ്‌ലിംകള്‍ക്കുമിടയില്‍ ഒരു ഗള്‍ഫ് – 2

സഹോദരങ്ങളെ, ഞാനീവിവരിച്ച കാര്യം നമുക്കും ഇസ്‌ലാമിന്നുമിടയില്‍ ഒരു ഗള്‍ഫുണ്ടെന്ന കാര്യം  ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നവരാണ് ഗള്‍ഫുകാരായ നിങ്ങള്‍. ഗള്‍ഫ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, കരവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ഗള്‍ഫിനെ...

error: Content is protected !!